Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google+'ta Paylaş

Üye Bilgilendirme Formu

Gemi Mühendisleri Odası(GMO) tanıtımı

1954 yılında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin ardından Türk Gemi Mühendisleri Cemiyeti tarafından kurulan Gemi Mühendisleri Odası, Türkiye’nin ilk Mühendislik Meslek Odası’dır. Gücünü değerli meslektaşlarından alan, emekten yana, özgün ve ilerici yaklaşımlarıyla saygın bir meslek örgütü olmayı vizyon edinmiştir. İstanbul, Tuzla ilçesinde genel merkezi olmak üzere, Yalova, Antalya ve İzmir’de şubeleri ve çeşitli illerde İrtibat büroları ve Temsilcilikleri vardır.

Gemi Mühendisleri Odası(GMO)’nın amaçları nelerdir?

 •          Gemi mühendisliği mesleğinin ve gemi mühendislerinin, meslek onurları ile hak ve yetkilerini korumak
 •          Meslek alanlarını ilgilendiren konularda eğitim, araştırma, inceleme vb. faaliyetlerde bulunmak
 •          Meslek alanını içeren uygulamalarını düzenlemek üzere her türlü yasal mevzuatı hazırlayıp yürürlüğe koymak
 •          Mesleğin gelişimi ve üyelerinin meslekte ilerlemelerini sağlamak üzere teknolojik gelişimi de göz önünde tutarak yurt içinde ve yurt dışında meslekle ilgili ve ülkenin sınai kalkınmasını sağlayacak alanlarda staj, kurs, seminer, konferans ve inceleme programları düzenlemek

Gemi Mühendisleri Odası(GMO)’nın faaliyetleri nelerdir?

 •          Kamu kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olarak mesleki alanın düzenlenmesi ve denetlenmesi faaliyetlerini yürütmek
 •          Serbest çalışan Gemi Mühendislerin ve Proje Bürolarının tescilleri yürütmek
 •          Tescilli büroların ürettiği proje ve hizmetlerin mesleki denetimi, kayıtların tutulması, telif hakkı ve proje müellifliği kullanımı izinlerinin takibini yapmak
 •          Kamu ve özel sektör kuruluşlarınca talep edilen konularda bilirkişilik ve eksperlik hizmetleri yapmak
 •          Üyelerin sorunlarına hukuksal destek vermek
 •          Üyelerimizle ilgili çıkan yönetmelikleri takip etmek ve fikir sunmak
 •          Mesleki bilgi gelişimine yönelik el kitapları yayınlamak, Oda kütüphanesini geliştirmek
 •          Sürekli mesleki eğitime yönelik eğitim kursları, seminer, konferans, sempozyum, panel, kongre ve teknik geziler düzenlemek
 •          Üyeler arası sosyal dayanışmayı arttıracak etkinlikler düzenlemek
 •          Öğrenci bursları vermek

Gemi Mühendislerinin Çalışma Alanları

Gemi mühendisleri ağırlıklı olarak, Türkiye’de yaygın biçimde bulunan özel sektöre ait tersanelerde, tersanelere servis sağlayan tasarım bürolarında, yurdumuzun sahil kesimine dağılmış değişik kapasitelerde hizmet veren tekne ve yat inşa eden tersanelerde, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı askeri tersanelerde ve gemi söküm tesislerinde çalışmaktadırlar.

Ayrıca klas kuruluşlarında ve gemi sigorta acentelerinde sörveyör veya kontrolör olarak, çeşitli denizcilik şirketlerinde gemi işletmeciliği alanında planlamacı olarak çalışabilmektedirler.

Uyelerimiz liman ve işletmelerde, gemi ana ve yardımcı makine üretici firmalarında ve bunların Türkiye temsilciliklerinde, mühendislik bürolarında görev yapabilmektedir.

Gemi Mühendisleri Odası’nın Çalışmalarını Nasıl Takip Edebilirsiniz?

Gemi Mühendisleri Odası planlanan eğitim ve sosyal etkinlikleri üyelerin sistemde kayıtlı olan mail adreslerine ve aşağıda yer alan Gemi Mühendisleri Odası’nın resmi iletişim kanallarının bulunduğu bağlantı adreslerinden duyuruları yapılmaktadır.

Mail : gmo@gmo.org.tr veya info@gmo.org.tr

Web Sayfası : www.gmo.org.tr

Facebook : www.facebook.com/tmmobgmomerkez

Twitter : twitter.com/Gemimuhendis

Instagram : instagram.com/gemimuhendisleriodasi

Linkedin : linkedin.com/in/tmmob-gemi-mühendisleri-odasi-7a0577168

Belirtilen iletişim kanalları haricindeki farklı sosyal medya hesapları veya mail grupları "TMMOB Gemi

Mühendisleri Odası" yönetiminde değildir. İletişim bilgilerinizin güncelliği; Odamız yayınlarının, sosyal faaliyetlerinin, eğitim duyurularının ve mesleğimizle ilgili yönetmelik, kanun vb. düzenlemeler hakkında yapılan bilgilendirmelerin tarafınıza iletilmesi açısından önem taşımaktadır. Sistemde kayıtlı iletişim bilgilerinize, www.gmo.org.tr adresine « Üye Girişi » yaparak ulaşabilirsiniz.

Gemi Mühendisleri Odası Aidat Bilgisi

Gemi Mühendisleri Odası’nın yıllık aidat ödentisi …………. TL’dir.

Üye kayıt bedeli bulunmamaktadır. Üye olduğunuz günden itibaren aidat ödeme miktarınız belirlenmekte olup, yıl içinde isteğinize bağlı zamanda ödeyebilmektesiniz.

Aidat ödeme yükümlülüğü olmayan durumlar;

 •          İşsiz üyeler veya emekli olup çalışmayan üyeler
 •          Öğrenci devam etmekte olup çalışmayan üyeler
 •          Yurtdışında yaşayan/çalışan üyeler
 •          Askerlik görevindeki üyeler

Yukarıdaki maddelerde yer alan durumlarda iseniz belge ibraz etmeniz halinde o dönemlere ait aidat alınmaz.

(Sadece çalışan üyelerden aidat alınmaktadır.)

Üyelerin görev ve sorumlulukları

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Gemi Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliği
Üyelerin görev ve sorumlulukları

Madde 8 — Odaya kayıtlı üyelerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a)       Diploma veya ruhsatname almak suretiyle Türkiye'de gemi mühendisliği mesleği ile ilgili işlerde çalışabilmek ve mesleki eğitim ve öğretim yapabilmek hakkına sahip olan mühendis ve yüksek mühendisler Odaya kaydolarak kimlik kartı almak ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

b)      Oda kimlik kartını almayanlar ya da herhangi bir nedenle kimlik kartı geri alınmış olup yenilenmemiş olanlar mesleklerini uygulayamaz.

c)       Oda üyeleri kendilerine yasal olarak verilmiş olan unvandan başka herhangi bir unvan kullanamaz. Oda üyelerinin çalıştığı kamu ve özel kuruluşlarda kadro unvanları yanında bu meslek unvanı da kullanılır.

d)      Herhangi bir nedenle mesleksel etkinliğini sürdürmek istemeyen ya da bu Yönetmeliğin 7. maddesinin (b) bendinde belirtilen kurum ve kuruluşlarda çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler, bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda kimlik kartını geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tümünü ödemek koşuluyla, Oda Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten ayrılabilir.

e)      Oda üyeliğinden ayrılmış bulunan üyenin yeniden başvurması halinde Odaya kaydı, yeni üye kaydı hükümlerine göre yapılır.

f)        Askerliğini yapmakta olan üyelerin, askerlik görev süresi içinde üyelikleri askıya alınır.

g)       Yurt dışına çıkan üyelerin üyelikleri, isteğe bağlı olarak ve çıkışlarını önceden haber vermek koşuluyla, yurt dışında kaldıkları süre için dondurulur. Bu üyeler bu süre içinde üyelik ödentisi ödemezler. Ancak bu hükmün uygulanması, yurt dışında kalış süresinin uygun biçimde belgelenmesiyle mümkündür.

h)      Yıllık üye ödentisi her takvim yılı içinde peşin ya da Oda Yönetim Kurulunun saptayarak duyurduğu zamanda ödenir. Üyelik ödentisini ödemeyenlerin listesi yıl sonunda çıkarılır ve kendilerine 30 günlük ödeme süresi verilir. Bu süre içinde de ödentisini ödemeyenler hakkında yasal yollara başvurulur. Bu üyeler üyelikten çekilmiş olsalar bile, istifa tarihine kadar olan borçları geçerlidir.

i)        Herhangi bir nedenle üyeliği askıya alınan ya da dondurulanlar, üyelik haklarından yararlanamaz ve Oda organlarından herhangi birinde görev alamaz.

j)        Oda üyeleri, Odanın amaçlarının gerçekleşmesi için 6235 sayılı Kanun, 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TMMOB Ana Yönetmeliği ve bu Yönetmelik gereğince mesleki çalışmalarda bulunur, Oda ile yakın ilgi kurulmasına ve bunun korunmasına özen gösterir. Mesleğin ve meslek topluluğunun genel çıkarlarına ve meslek onuruna aykırı biçimde rekabet yapamaz. Oda tarafından hakemliklerine, tanıklıklarına ve bilgilerine başvurulduğunda bu isteği zorunlu nedenler dışında reddedemez.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME ve MUVAFAKATNAME

07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, tarafımıza herhangi bir şekilde iletilen kişisel bilgilerinizin, aşağıda açıklanacağı çerçevede kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği ve/veya zorunlu kıldığı durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği / devredilebileceği, sınıflandırılabileceği ve KVKK’da sayılan şekillerde işlenebileceğini tarafınıza bildirme yükümlülüğümüz doğmuştur.

07.04.2016 tarihinden önce işlenmiş olan kişisel verilerle ilgili olarak bir istisna öngörülmüş ve bu verilerin Kanun’a uygun hale getirilmesi için 2 yıllık süre verilmiştir. Bu dönemde Kanun’a aykırı olduğu anlaşılan verilerin derhal silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi gerektiği hükme bağlanmıştır.

Kanun, 07.04.2016 tarihinden önce alınan hukuka uygun rızaların da aksine bir irade beyanında bulunulmadığı takdirde 1 yılın sonunda Kanun’a uygun olduğunun kabul edileceğine yer vermiştir.

Bu kişisel veriler, Kullanıcı tarafından fiziki ya da sanal ortamda her türlü yöntemle doğrudan verilen;

 •          Ad ve soyadı,
 •          Telefon numarası (ev ve iş), adres, e-posta adresleri, faks gibi iletişim bilgileri,
 •          Cinsiyeti
 •          Doğum tarihi
 •          Eğitim düzeyi
 •          Medeni durumu
 •          Baba Adı,Ana adı
 •          TC kimlik no
 •          Mezun Olduğu üniversite, Bölüm
 •          İş unvanı/mesleği/çalıştığı yer

gibi konuları içeren kişisel verilerdir.

Ayrıca sair kanallardan/dolaylı yoldan elde edilen, Kullanıcı’ya ait uygulama kullanım bilgileri, web sitesi, blog, uygulama vb üzerinden yapılan girişler sırasında elde edilecek veriler, e-bülten okuma/tıklama hareketleri, üyelik kullanıcı adı ve şifresi kullanılarak giriş yapılan mecralardaki tercihleri, gerçekleştirilen işlemleri ile gezinme süre ve detaylarını içeren veriler, konum verileri, kamuya açık bilgi bankalarının sunduğu veriler, Kullanıcı’nın sosyal medya platformları (örn. Facebook, Google Plus, Spotify, İnstagram gibi sosyal paylaşım siteleri) aracılığıyla web sitesine veya uygulamalara bağlanması halinde Kullanıcı’nın ve arkadaşlarının bu sosyal medya hesaplarındaki paylaşıma açık profil ve verileri, web sitelerinde ve uygulamalarında gezinme/trafik bilgileri gibi yöntemlerle de kişisel veri toplanabilmektedir.

Ayrıca yasal mevzuatın gerekli veya zorunlu kıldığı diğer durumlarda, yasal gereklilikleri yerine getirmek üzere kişisel verileriniz tutulmaktadır.

Özel Nitelikli Kişisel Veri

Kanun’da ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi düşünce, din, mezhep veya diğer inançlar, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık veya cinsel hayat, kılık ve kıyafet, mahkumiyet, genetik ve biyometrik veriler gibi olarak sınırlı sayıda listelenmiş olan, kişinin doğrudan mahremi ile ilgili kişisel veriler.

Sağlık ve cinsel hayat hariç olmak üzere, diğer özel nitelikli kişisel verilerin kullanılması için açık rıza gereklidir. Eğer kanun bu verileri almayı zorunlu tutuyorsa, bu halde açık rıza gerekmemektedir. Sağlık hizmet kuruluşları tarafından, hizmet kapsamında sağlık ve cinsel hayata ilişkin bilgileri saklanan hallerde, açık rızaya gerek bulunmamaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kullanıcı’nın kişisel verileri;

 •          Üyelik, davetiye, etkinliklerden yararlanma gibi olanakların sağlanması ve Kullanıcı’nın kullanımına sunulabilmesi için gerekli her türlü işlemin yerine getirilmesi,
 •          Sunulacak hizmetler ve içerikleri konusunda bilgilendirme yapılabilmesi,
 •          Hizmetlerinin iyileştirilmesi için kimliği ifşa edilmeden istatistiksel çalışmalarda kişisel veri ve bilgilerin değerlendirilmesi,
 •          Kullanıcı’nın tercih ve ihtiyaçlarının tespit edilerek Kullanıcı’ya verilecek hizmetlerin bu kapsamda şekillendirilmesi, güncellenmesi,
 •          TMMOB Gemi Mühendisleri Odası üyelerine, üyelerine, etkinliklere ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden haberdar edilmesi,
 •          Talep edeceği bilgi, etkinlik ve hizmetlerle ilgili Kullanıcı’ya bilgilendirme yapılması,
 •          Kullanıcı’nın yapabileceği şikayet ve başvuruların değerlendirilebilmesi,
 •          Kullanıcı’ya tercihlerine göre ilgilerini çekebilecek yeni etkinlik ve hizmetlerin önerilebilmesi,
 •          Kullanıcı’nın beğendiği, tekrar erişmek isteyebileceği, hatırlatılmasından memnuniyet duyacağı içeriklerin ve olanakların Kullanıcı’ya tercihine bağlı olarak hatırlatılabilmesi,
 •          Kullanıcı tarafından verilen bilgiler esas alınarak yapılan sözlü,yazılı anket vs üzerinde yapılan araştırmalar ile anonim, toplam ve istatistiksel bir bilgi üretilmesi, bu bilgilerin diğer üyelerin bilgileri ile birleştirilerek belirli yaş grubu, kadın-erkek ziyaretçi yüzdesi gibi içerikleri geliştirmesi,
 •          Verilen bilgiler esas alınarak kullanıcı profilleri, üzerinde araştırmalar yapılarak, oluşturulacak profillere özel içerik ve olanaklar geliştirilmesi,
 •          Kullanıcı’nın kullanıcı adı ve şifresini kullanarak giriş yaptığı mecralarda yer alan kişisel verilerinin, tercihlerinin, işlemlerinin ve gezinme süre ve detaylarının elde edilen diğer verilerle birlikte işlenebilmesi,
 •          Sunulan hizmetlerin kalitesini arttırmak ve yeni hizmetler geliştirebilmek için analiz ve denetim yapılabilmesi,
 •          Uygulama/application’ların yönetilebilmesi,
 •          Yukarıda “Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi” kısmında açıklanan sair kanallardan elde edilen ve Kullanıcı’ya ait diğer verilerle eşleştirme yoluyla kimliğin tespit edilebilmesi, verilerin elde edilme amacı doğrultusunda kullanılabilmesi,
 •          Verilerin saklanmak üzere aktarılması,
 •          Veri kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanma/yedeklenmesi,
 •          TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın üyelerini ilgilendirdiği ya da duyurmak istediği etkinlikler için Kullanıcı’ya bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi,
 •          Yasal mevzuata uygun şekilde ayrıca onay alınmak sureti ile ticari elektronik ileti gönderilebilmesi,
 •          Burs başvuruları, Staj başvuruları
 •          Bilginin elde edilmesi esnasında Kullanıcı’ya bildirilecek sair amaçlarla,
 •          Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak üzere,
 •          Ve KVKK’da belirtilen diğer şekillerde,

işlenebilecektir.

Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar, bunlarla sınırlı olmamak üzere TMMOB Gemi Mühendisleri Odası olarak ilke, prensip ve amaçlarımızı gerçekleştirmek adına karşılıklı koordinasyon içinde olduğumuz üniversiteler, okullar, STK’lar, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişiler, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız program ortağı kuruluşlar, yurtiçi / yurtdışı kurum ve kuruluşlar, bankalar ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi; TMMOB Gemi Mühendisleri Odası Genel Merkezi, şubeler, yerel şubeler, diğer ülke şehirlerdeki koordinasyon ve hizmet merkezleri, temsilcilikler, diğer şirket, STK ve/veya kuruluşlarla birlikte ortak olarak yapılan faaliyetlerdeki ortak girişimler gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

KVKK’nın 11. maddesi gereği haklarınız;

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’na başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır. Bu halde öncelikle veri sorumlusu olarak vakfımıza başvurmanız, başvurunuz reddi halinde 30 gün sonra Kanun’un 14. Maddesi doğrultusunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurmanız, başvurunuzun cevaplanmaması halinde 60 gün sonra Kişisel Verileri Koruma Kuruluna başvurmanız gerekmektedir.

İşbu beyan ve onay formu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Bu Kanun Kapsamındaki Haklarla İlgili Aydınlatma Formunun eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’na iletmiş olduğum veya TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın meşru ve bilinen usul ve işlemler çerçevesinde edindiği kişisel veri, biyometrik veri ve sağlık verisi dahil her türlü nitelikli kişisel veri, kurumsal, ticari ve diğer verinin aydınlatma formu kapsamında veri sorumlusu ve/veya veri işleyen olarak tamamen veya kısmen elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, güncellenmesi, periyodik olarak kontrol edilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilmesi, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde TMMOB Gemi Mühendisleri Odası’nın birlikte çalıştığı ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve  kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan 3. Kişiler ile paylaşılması, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurt dışına aktarılması dahil olmak üzere işlenmesine, açık rızam olduğunu beyan ederim.

İşbu beyan ve onay formunu, yüz yüze veya Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 4. maddesi’nin (c) bendi uyarınca, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamdan birini kullanarak okuyup, anladığımı ve bu şekilde alınan aşağıdaki beyanımın geçerli olduğunu kabul ediyorum.

Okudum, Anladım, Onaylıyorum
Postane Mah. Gölboyu Nil Sokak No: 10 Tuzla-İSTANBUL 34940
+90 216 447 4030 | +90 216 447 4031 | +90 216 447 4032 | +90 216 447 4033 (fax)
gmo@gmo.org.tr