Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google+'ta Paylaş

“SANAL SANTRAL” UYGULAMASI KAPSAMINDA TELEFON GÖRÜŞMELERİNİN KAYDEDİLMESİ VE KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
AYDINLATMA METNİ

PDF Olarak İndir

Veri sorumlusunun kimliği:

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası olarak ;

Daha iyi ve profesyonel bir hizmet sağlayabilmek için Odamız santral telefonu “sanal santral” olarak devam ettirilecek olup, bu kapsamda telesekreter ile olan telefon görüşmeleri kayıt altına alınacak ve bazı kişisel verileriniz işlenecektir. Kişisel verilerinizin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili yasal mevzuat çerçevesinde güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşıyoruz.

“Sanal Santral” uygulamamız kapsamındaKişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca “Veri sorumlusu “sıfatıyla aydınlatma yükümlülüğümüz bulunduğundan, tarafımızca hazırlanan aydınlatma metni aşağıda dikkatinize sunulmaktadır.

 Tanımlar:

İşbu aydınlatma metninde geçen;

Kişisel veri :  Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) : 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

TMOBB Gemi Mühendisleri Odası: Postane Mah. Gölboyu Nil Sokak No: 10 Tuzla-İstanbul,34940 adresinde mukim Gemi Mühendisleri meslek odasını,

Veri sahibi : KVKK kapsamında kişisel verileri koruma altında olan kimliği belirli gerçek kişileri,

Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi          

ifade eder.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi, Amacı ve Hukuki Sebebi:

Odamız tarafından yukarıda açıklandığı üzere, “sanal santral” uygulamasına geçilmesi nedeniyle Odamızı arayan Veri sahibi kişilerin telesekreter ile olan görüşmeleri kayıt altına alınacak olup; bu kapsamda telesekreter tarafından veri sahiplerine telefon görüşmelerinin kayıt altına alındığı, ayrıca bu hususta düzenlenen işbu aydınlatma metnine ulaşmak için www.gmo.org.tr sitesini ziyaret etmelerinin gerektiği açık bir şekilde belirtilecektir.

 Kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) m. 5/2-(f) bendinde yer alan “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması”  ve açık rızanız hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir. İletişim bilginiz, ses kaydınız ve içerisinde belirttiğiniz sair tüm kişisel verileriniz; hukuki ve ticari güvenliğin temini, talep, öneri, memnuniyet, şikayet, itiraz gibi bildirimlerin kayıt altına alınarak incelenmesi ve gerektiğinde yanıtlanması, iş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası, muhaberat faaliyetlerinin yürütülmesi, kanuni hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmet kalitesinin ve sürekliliğinin sağlanabilmesi ile işlem güvenliği amaçlarıyla kanuni hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla veri sorumlusu olarak belirlenen TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tüzel kişiliği tarafından sınırlı olarak işlenmektedir.

İşlenen Kişisel Veriler:

Kişisel verileriniz, TMMOB Gemi Mühendisleri Odası sanal santral uygulaması vasıtasıyla ses kaydı yoluyla toplanmakta ve elektronik veya yazılı ortama geçirilmesi suretiylesaklanmaktadır. İşlenecek kişisel verileriniz; santral görüşmesi kapsamında tarafınızca paylaşılan ad, soy ad, tc kimlik no,  yaş, adres, telefon numarası, e-mail adresi, ikamet adresi ve tarafınıza ait her türlü bilgi olabilmektedir.

Verilerin Muhafaza Süresi ve Yok Edilmesi:

TMMOB Gemi Mühendisleri Odası tarafından kayda alınan kişisel veriler yasa ve hukuka uygun şekilde muhafaza edilecek ve ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.Ayrıca Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVKK’nın 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Kişisel Verilerin Aktarımı:

Kişisel Verilerin Aktarımı KVKK’ nın 8. Maddesinden atıfla 5. Maddesinde belirtilen Veri Sorumlusunun Meşru Menfaati ve açık rızanızın varlığı hukuki sebepleri kapsamında aynı Kanunun 8.ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ve ilgili mevzuatın getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ile sınırlı olmak üzere adli ve idari makamlar ile ilgili diğer kişi ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları:

KVKK’ nın 11. Maddesi uyarınca herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

  •          Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  •          Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  •          Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  •          Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  •          Kişisel verilerin eksik veya yanlı işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  •          Yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  •          İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  •          Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

KVKK’ nın 13. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince, yukarıda sayılan haklarınızı kullanmakla ilgili veya diğer taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre, kimliğiniz ile adresinizin açık ve tespit edilebilir şekilde ibrazı ile yazılı olarak Postane Mah. Gölboyu Nil Sok. No:10 Tuzla- İstanbul, 34940 adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, posta ya da noter kanalıyla iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel yetkili olmanız ve yetkinizin belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,
TMMOB Gemi Mühendisleri Odası 

Postane Mah. Gölboyu Nil Sokak No: 10 Tuzla-İSTANBUL 34940
+90 216 447 4030 | +90 216 447 4031 | +90 216 447 4032 | +90 216 447 4033 (fax)
gmo@gmo.org.tr