Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google+'ta Paylaş

Üyelik başvuru esnasında Odaya getirilmesi gereken evraklar;

1- Üye Kayıt - Bilgilendirme Formu - Üyelik Açık Rıza Formu - Üye Aydınlatma Formu
 
2- Diploma aslı veya Noter Tasdikli Diploma veya E- Devletten Alınan Mezuniyet Belgesi
 
3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 
4- 3 adet vesikalık fotoğraf
 
Not:Diploma aslı tarafımızca görülüp,fotokopisi alınır. Şahsen başvuru yapamayıp, posta yolu ile üyelik başvurusunda bulunmaları halinde ise diplomanın noter onaylı bir sureti veya E-Devlet'ten alınan mezun belgesi ve diğer istenenler gönderilir.
 

Öğrenci Üyelik başvuru esnasında Odaya getirilmesi gereken evraklar;

1-Öğrenci Üye Kayıt ve Bilgilendirme Formu

2-Öğrenci Belgesi

3-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

4-2 adet vesikalık fotoğraf

 
Oda'ya Üyelik

Madde 7 - Odaya üye olabilmek için aşağıdaki esasların yerine getirilmesi gerekir;

a) Odaya asil üye olabilmek için T.C. uyruğunda olmak ve Türkiye sınırları içinde gemi inşaası ve/veya gemi makinaları ve/veya deniz teknolojisi mühendisliği öğretimi yapan kurumlarca verilen lisans diplomasına ya da fakülte yönetim kurulu kararına istinaden verilen mezuniyet belgesine, yurtdışındaki üniversitelerden mezun olanlar için ise Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış denklik belgesine sahip olmak gerekir. Oda kayıtlarında ve meslek icrasında lisans eğitimi esastır. Odaya, lisansüstü eğitimi ile alınan unvana dayalı olarak kayıt yapılamaz.

b) Kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşlarında asli ve sürekli görevlerde çalışan mühendislerin Odaya üye olmaları isteklerine bağlıdır. Ancak bunlar, görevlerinin gereği olan işleri yaparken mesleki bakımdan Odaya kayıtlı meslektaşlarının yetkileriyle haklarına sahip ve onların ödevleriyle yükümlüdürler.

c) Silahlı kuvvetler mensuplarının Odaya üye olmaları isteklerine bağlıdır ancak, Oda organlarında görev alamazlar. Üye olmamaları, kanunda belirtilen diğer kayıt ve şartlara uymak kaydıyla meslekleriyle ilgili görevlerde çalışmalarına, mesleki hizmetleri yürütmelerine, yetkilerini kullanmalarına, mesleki eğitim ve öğretim yaptırmalarına, kurum amirlerinin izniyle Odanın bilimsel çalışmalarına katılmalarına, meslek kural ve koşullarına uymak yükümlülüklerine, haklarında Onur Kurullarınca disiplin cezası verilmesine, özel kanunların öngördüğü kayıtlarla mesleklerini serbestçe uygulamalarına, resmi ya da özel bir görev almalarına engel oluşturmaz.

ç) Türkiye'de çalışmasına  yasal olarak izin verilmiş olan yabancı uyruklu gemi mühendisi ve yüksek mühendisleri Oda Yönetim Kurulu kararı ile geçici üye olabilir. Geçici üyeler Oda asil üyelerinin bütün haklarına sahiptir ve sorumluluklarını taşır, ancak seçimlere katılamaz ve Oda organlarında görev alamaz.

d) Türkiye sınırları içinde gemi inşaası ve/veya gemi makinaları ve/veya deniz teknolojisi mühendisliği  eğitimi yapan öğrencilerden Odaya başvuranlar, öğrenci üye statüsünde Odaya kayıt olabilir.

e) Gemi mühendisliği mesleğine özel katkıları bulunanlarla, Odanın amaçlarına uygun olarak yurt çapında çalışma ve yardımları görülen gerçek ve tüzel kişilere ve meslekte belli bir yılı doldurmuş olan gemi inşaatı ve/veya makinaları ve/veya deniz (deniz teknolojisi) mühendis ve yüksek mühendislerine Oda Yönetim Kurulunun önerisi ve Oda Genel Kurulunun kararı ile, statüsü ayrı bir yönetmelikle belirlenmiş olan özel üyelik sıfatı verilebilir. Bu sıfat Yönetim Kurulunun önerisi ve Onur Kurulunun görüşü ile Oda Genel Kurulunca geri alınabilir.

Üyelerin görev ve sorumlulukları


Madde 8 - Odaya kayıtlı üyelerin görev ve sorumlulukları şunlardır:

a) Diploma veya ruhsatname almak suretiyle Türkiye'de gemi mühendisliği mesleği ile ilgili işlerde çalışabilmek ve mesleki eğitim ve öğretim yapabilmek hakkına sahip olan mühendis ve yüksek mühendisler Odaya kaydolarak kimlik kartı almak ve üyelik yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

b) Oda kimlik kartını almayanlar ya da herhangi bir nedenle kimlik kartı geri alınmış olup yenilenmemiş olanlar mesleklerini uygulayamaz.

c) Oda üyeleri kendilerine yasal olarak verilmiş olan unvandan başka herhangi bir unvan kullanamaz. Oda üyelerinin çalıştığı kamu ve özel kuruluşlarda kadro unvanları yanında bu meslek unvanı da kullanılır.

ç) Herhangi bir nedenle mesleksel etkinliğini sürdürmek istemeyen ya da bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin (b) bendinde belirtilen kurum ve kuruluşlarda çalışırken üyelikten ayrılmak isteyen üyeler, bu durumu Oda Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirmek, gerektiğinde belgelemek, Oda kimlik kartını geri vermek ve o tarihe kadar olan üyelik ödentilerinin tümünü ödemek koşuluyla, Oda Yönetim Kurulu kararıyla üyelikten ayrılabilir.

d) Oda üyeliğinden ayrılmış bulunan üyenin yeniden başvurması halinde Odaya kaydı, yeni üye kaydı hükümlerine göre yapılır.

e) Askerliğini yapmakta olan üyelerin, askerlik görev süresi içinde üyelikleri askıya alınır.

f) Yurt dışına çıkan üyelerin üyelikleri, isteğe bağlı olarak ve çıkışlarını önceden haber vermek koşuluyla, yurt dışında kaldıkları süre için dondurulur. Bu üyeler bu süre içinde üyelik ödentisi ödemezler. Ancak bu hükmün uygulanması, yurt dışında kalış süresinin uygun biçimde belgelenmesiyle mümkündür.

g) Yıllık üye ödentisi her takvim yılı içinde peşin ya da Oda Yönetim Kurulunun saptayarak duyurduğu zamanda ödenir. Üyelik ödentisini ödemeyenlerin listesi yıl sonunda çıkarılır ve kendilerine 30 günlük ödeme süresi verilir. Bu süre içinde de ödentisini ödemeyenler hakkında yasal yollara başvurulur. Bu üyeler üyelikten çekilmiş olsalar bile, istifa tarihine kadar olan borçları geçerlidir.

h) Herhangi bir nedenle üyeliği askıya alınan ya da dondurulanlar, üyelik haklarından yararlanamaz ve Oda organlarından herhangi birinde görev alamaz.

ı) Oda üyeleri, Odanın amaçlarının gerçekleşmesi için 6235 sayılı Kanun, 2/12/2002 tarihli ve 24954 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan TMMOB Ana Yönetmeliği ve bu Yönetmelik gereğince mesleki çalışmalarda bulunur, Oda ile yakın ilgi kurulmasına ve bunun korunmasına özen gösterir. Mesleğin ve meslek topluluğunun genel çıkarlarına ve meslek onuruna aykırı biçimde rekabet yapamaz. Oda tarafından hakemliklerine, tanıklıklarına ve bilgilerine başvurulduğunda bu isteği zorunlu nedenler dışında reddedemez.

Postane Mah. Gölboyu Nil Sokak No: 10 Tuzla-İSTANBUL 34940
+90 216 447 4030 | +90 216 447 4031 | +90 216 447 4032 | +90 216 447 4033 (fax)
gmo@gmo.org.tr