Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş Google+'ta Paylaş

GEMİ MÜHENDİSLERİ ODASI

Kuruluş

11 Aralık 1954'te İstanbul'da kuruldu.
(1954 yılında Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu'nun yürürlüğe girmesinin ardından Türk Gemi Mühendisleri Cemiyeti tarafindan kurulanTürkiye'nin ilk Mühendislik Meslek Odası'dır.)

Üyeler

Mesleki etkinlikte bulunan tüm,
Gemi İnşaatı Mühendisi
Gemi Makinaları Mühendisi
Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisi
Gemi İnşaatı ve Deniz Mühendisi
Deniz Teknolojisi Mühendisi
Gemi Konstrüksiyonu Mühendisi üye olabilir.

Amaç ve Görevler

Kamunun ve ülkenin çıkarlarının sağlanmasında, ülkenin gemi mühendisliği hizmeti kapsamına giren bütün alanlarda kalkınmasında, mesleğin gelişmesinde, üyelerinin meslek onurları ile hak ve yetkilerinin korunmasında gerekli gördüğü tüm girişim ve etkinliklerde bulunmak,

Ülke ve meslek çıkarları ile ilgili işlerde resmi ve diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli yardımlarda ve önerilerde bulunmak; meslekle ilgili bütün yürütme kurallarını hazırlamak; gemi teknesi, makinası ve donanımı ile göl, nehir, liman ve denizlerde bilumum makinalı veya makinasız ahşap, çelik, fiberglas, alüminyum, beton ve diğer malzemelerden yapılan yüzer araçların yapımı, dönüşümü ve onarımı konularında ve bunlarda kullanılan malzeme, teçhizat ve araçlarla ilgili normları, teknik şartnameleri, tip sözleşmeleri, tersane ve fabrika işletme organizasyon yöntemlerini, verimliliği artırıcı sistemleri ve benzer konuları teknik esaslar içerisinde yapmak, kurmak, değistirmek ve yenileştirmek, uygulanmasını denetlemek,

Gemi ve gemi makina yapım sanayiinde kullanılan her türlü malzeme, donanım ve cihazların teknik özelliklerinin belirlenmesinde kullanılacak laboratuvarlar kurmak ve bunlara katılmak,

Denizde can ve mal güvenliği, denizlerin kirlenmesinin önlenmesi ve benzeri uzmanlık alanını ilgilendiren konularda uluslararası kuruluşlarla ilişkilerde bulunmak, uluslararası kurallarla esasları saptanmış klas kurumları kurmak ve/veya yurtiçi ve dışında bulunan bu tür kurumlara katılmak veya aynı ve benzer konularda yurtiçi ve dışında danışmanlık, temsilcilik ve hakemlik yapmak; gemi mühendisliğini ve Türkiye gemi mühendislerini yurt içi ve dışında temsil etmek,
Yasa ve Tüzük hükümleri çerçevesinde ihtisas dallarına göre üyelerinin mesleksel çalışmalarını ve aralarındaki ilişkilerini düzenlemek; bu amaçla işleyişi ayrı bir yönetmelik ile düzenlenen sertifikalar vermek, denetlemek, gerektiğinde iptal etmek; meslek ahlak ve dayanışmasını korumak; mesleğin yasal ve teknik kurallara göre uygulanmasında , üyelerin meslek onurlarının korunmasında, hak ve yetkileri ile meslek disiplininin sağlanmasında uyulmasi zorunlu kurallar koymak, uygulamak ve bu konuda gerekli her türlü çalışmaları yapmak,
Ülke ekonomisini, gemi inşa sanayi ve teknolojisini kamu yararına ve denizde can ve mal güvenliği esaslarına yöneltme konusunda araştırma, inceleme, deney ve etüdler yapmak, bilimsel araştırmalar yapmak üzere yetkili organlar kurmak ve yurt dışındaki bu tür çalışmalara katılmak,
Mesleğin gelişimi ve üyelerinin meslekte ilerlemelerini sağlamak üzere teknolojik gelişimi de gözönünde tutarak yurt içinde ve yurt dışında meslekle ilgili ve ülkenin sınai kalkınmasını sağlayacak alanlarda staj, kurs, seminer, konferans ve inceleme programları düzenlemek ve bu konuda ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak, mesleğin çesitli dallarında kalifiye teknik eleman yetiştirmek amacıyla kurslar açmak ve her türlü girişimde bulunmak,
Yüzer araçların inşaatı, sevk ve yönetimi ile bunlarda kullanılan her çesit makina ve cihazlarin ve diğer teknik araçların kullanılmasını bakım ve tutumlarını öğretici kurslar açmak ve belge vermek; belgelerin etkinliğini sağlamak amacıyla diğer kuruluşlarla ilişki kurmak,

Uluslararası teknolojik gelişim düzeyinde ve ulusal ekonomi ve sınai kalkınma hızına göre ülkenin mevcut ve ileriye yönelik gemi mühendisi ve gemi yapım sanayi teknik personeli ihtiyacının saptanması konusunda araştırmalar yapmak ve önerilerini ilgili kurumlara iletmek,

Deniz ulaştırma hizmetlerinde ulusal çıkarları en yüksek düzeye ulaştıracak yönde inceleme ve araştırmalar yaparak bu konuda ulusal bir politika saptanmasına yardımcı olmak; buna paralel olarak gemi yapım sanayiinin de ulusal bir politikaya kavuşturulması yönünde Bakanlık ve ilgili kuruluşlara önerilerde bulunmak; bu konuları titizlikle izlemek ve çalışmaları sürdürmek,

Yukarıda sayılan amaç ve görevlerin yerine getirilmesinde kullanılmak üzere her türlü kitap, gazete, dergi, bülten, v.b. yayınları yapmak, belgeleri toplamak,
Uzmanlık alanı ile ilgili tüm konularda yargı, yürütme ve yasama organlarında yapılacak çalışmalara katılmak; görüş ve önerilerini bildirmek ve açıklamalarda bulunmak.

Postane Mah. Gölboyu Nil Sokak No: 10 Tuzla-İSTANBUL 34940
+90 216 447 4030 | +90 216 447 4031 | +90 216 447 4032 | +90 216 447 4033 (fax)
gmo@gmo.org.tr